Gyakori kérdések

Hogy néz ki egy ülés?

A bejelentkezés után 1-3 konzultációs alkalommal felderítjük a problémakört, megbeszéljük, milyen változást szeretne elérni és megfogalmazzuk az ehhez szükséges célokat, s az együttműködés kereteit. Mindezek mellett kiválasztjuk a módszertant is (pszichológiai tanácsadás, vagy coaching), amelyben dolgozni fogunk. Az alkalmak, ülések száma mindig egyénileg meghatározottak, az Ön céljainak, egyéni ütemének megfelelően. Egy alkalom 50 percet ölel fel.

Mind a pszichológiai tanácsadás, mind a coaching a pszichológus és a kliens formalizált találkozásaiban, üléseiben zajlik. Nagyon fontos kiemelni, hogy a „tanácsadás” kifejezést nem szó szerint értelmezzük, ugyanis Ön a saját életének a legjobb szakértője, így pszichológusként nem tanácsot adok, hanem a változást segítem elő kérdéseimmel, s a változás útján támogatom, a tényleges lépéseket viszont minden esetben Ön teszi meg.  

Az ülések megtartásának a feltétele a zavartalanság, a rendszeresség és a védettség. A zavartalanság alatt azt értjük, hogy a pszichológiai tanácsadást épp olyan tiszteletben kell tartani, mint az orvosi kezelést, tehát telefoncsörgésnek, és egyéb külső zajoknak nincs helye az ülés alatt. A rendszeresség a tanácsadás körülményeinek –hely, idő- kiszámítható, megbízható azonosságát jelenti. A védettség alatt pedig többek között azt értjük, hogy ami az ülésen elhangzik, azt szigorúan bizalmasan kezelem.

Milyen keretek között zajlik a közös munka?

A folyamat kiindulási pontja egy szóbeli "szerződés", amely a kliens és a pszichológus megállapodása a tanácsadás és coaching céljáról, formájáról, munkamódról, valamint a találkozások helyszínéről és az időpontjáról. Mindez biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt.

Hogyan tudom lemondani az ülést?

Amennyiben a megbeszélt időponthoz képest min. 72 órával hamarabb értesít a lemondásról, úgy az ülés árából 2000 Ft kifizetendő. Azonban, ha 72 órán belül teszi ezt meg, úgy a kimaradt alkalom teljes díja megtérítendő.

Mi történik, ha késve érkezem?

Az ülések időtartama 50 perc. Késés esetén is az eredeti időintervallum végén fejezzük be az ülést. Kérem, igyekezzen pontosan érkezni, hogy a rendelkezésre álló időt maximálisan kihasználhassuk.

GDPR általános adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelőként személyes adatokat kezelek.

Az adatkezelés a személyes adatokon nem automatizált módon végzett művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számomra személyes adatot adnak át és elkötelezett vagyok ezek védelmében.

I. A GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adom az érintett személyek részére:

 

Az Adatkezelő adatai: Miklovicz Anita

Cégnév:                       Miklovicz Anita egyéni vállalkozó

Székhely:                     4631. Pap, Táncsics út 2.

Weblap:                       https://mikloviczanita.com

Kapcsolattartó:            nincs

Telefonszám:               06 30 550 5358

E-mail:                         miklovicz.anita@gmail.com

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik

Adatvédelmi tisztviselő: A GDPR 37. cikke alapján nem vagyok köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Miklovicz Anita, 4631. Pap, Táncsics út 2. címre vagy elektronikusan a miklovicz.anita@gmail.com címre küldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által meghatározott címre.

 

II. Adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Az alábbi célokból végzek adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

  • Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként) tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait számlázás, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem;

d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;

e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

g) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrzöm. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III. Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

  • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

  • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

  • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

  • az adat kezelésének korlátozása;

  • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

  • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

  • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

  • tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

IV. Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Biztosítom az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az adatkezelő bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. Az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszem a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. Az érintettet értesítem a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

V. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

Kelt: Budapest, 2018. május 25.

Miklovicz Anita

adatkezelő

1113. Budapest, Bartók Béla út 79.

Tel: +36 30 550 5358

Miklovicz Anita

Pszichológus

Coach